Energie

Duurzame energie

Energie speelt in ons dagelijkse leven een belangrijke rol: bij warmte, elektriciteit en vervoer. Maar ook bij het maken van allerlei producten, van voedsel tot computers. We kunnen tegenwoordig niet meer zonder energie. Maar dan wel duurzame energie.

Gebruik van fossiele bronnen voor energie zorgt voor CO2-uitstoot. Dat heeft grote invloed op het klimaat. Hittegolven, periodes van droogte, extreme regenval en overstromingen: dat zal allemaal vaker voorkomen als de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Daarnaast zijn de meeste grondstoffen die gebruikt worden voor energieopwekking eindig. Ze raken ooit op. Daarnaast zijn er nog veel meer nadelen aan het gebruik van fossiele energie. Denk aan luchtvervuiling, afhankelijkheid van landen die fossiele brandstoffen produceren en de gevolgen die de winning van fossiele brandstoffen heeft op de leefomgeving van mensen.

In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd terug te dringen. Voor Brabant zijn daar afspraken over gemaakt in de Brabantse Energieagenda 2019 – 2030. Het doel is om 50 procent duurzame energie op te wekken in 2030 en 50 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Uiteindelijk moet in 2050 alle energie uit duurzame bronnen komen. En de CO2-uitstoot moet met 90 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

Energietransitie in Brabant

De overgang naar duurzame energiebronnen is dus noodzakelijk. Duurzame energie is voor ons: energie uit bronnen die niet op raken, geen CO2-uitstoot hebben en niet schadelijk zijn voor mens en natuur. Energiebesparing is daarbij cruciaal, want energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.

Ook in Brabant zal er de komende jaren veel veranderen. De energietransitie kan alleen van de grond komen als we daar op alle fronten heel hard aan werken. In 2016 werd nog maar 14 procent van de energie in Brabant duurzaam opgewekt. Om in 2050 energieneutraal te zijn, moet er dus nog heel wat gebeuren. We komen er niet als we alleen daken vol leggen met zonnepanelen. Er is meer ruimte nodig. We zullen plannen en ideeën tegenkomen die wringen met landschaps- en natuurwaarden die óók bescherming nodig hebben. Kortom: de energietransitie brengt een aantal flinke uitdagingen en discussiepunten met zich mee.

Wat doet de Brabantse Milieufederatie?

Natuurlijk blijft de Brabantse Milieufederatie ook de belangen van natuur en landschap behartigen. In de energiediscussie gaan we zoveel mogelijk voor een win-win-aanpak. Er zijn steeds meer voorbeelden van multifunctioneel landgebruik: duurzame energieopwekking in combinatie met landbouw, biodiversiteit of recreatie. Ook zet de BMF fors in op participatie. We vinden het belangrijk dat omwonenden, dus ook jongeren, bij de totstandkoming van energiebeleid worden betrokken. Bij de uitvoering van energieprojecten zetten wij in op minimaal 50 procent lokaal eigendom. Uitzicht op een windmolen is minder vervelend als je daar zelf ook van profiteert.

De Brabantse Milieufederatie werkt in de energietransitie als aanjager, sparringpartner, adviseur, verbinder, projectcoördinator en uitvoerder. We werken aan concrete energieprojecten, en we stellen allerlei partijen en doelgroepen in staat om mee te doen en duurzame keuzes te maken.

Onze inzet in de energietransitie is grofweg te verdelen in drie rollen:

  • Advies en assistentie: We bieden advies en assistentie aan beleidsontwikkelaars en initiatieven van onderop. Zoals energiecoöperaties en betrokken burgers die lokaal werk maken van de energietransitie.
  • Samenwerken:Op alle niveaus zoeken we naar nieuwe samenwerkingen en uitwisselingen die de transitie verder helpen. We zijn bijvoorbeeld partner in de vier Brabantse Regionale Energiestrategieën (RES). En we werken landelijk in het project Energietuinen, waarin multifunctioneel ruimtegebruik gepromoot wordt.
  • Bewustwording: Veel van onze activiteiten richten zich op bewustwording en het verspreiden van goede ideeën. De Natuur- en Milieufederaties hebben bijvoorbeeld de Constructieve Zonneladder ontwikkeld. Met dit instrument kunnen overheden beter afgewogen besluiten rondom zonne-energie nemen.