1996: Konsument & Huishouden, consumentenacties in Brabant

1996: Konsument & Huishouden, consumentenacties in Brabant

De actie ‘Blikvanger’

In 1972 is de Brabantse Milieufederatie (BMF) opgericht om natuur en landschap te beschermen. Maar hoe doe je dat? Naast het informeren van bestuurders komt de nadruk in de jaren ’90 meer en meer te liggen op de rol van de consument. Zoals met het project Konsument & Huishouden.  

50 JAAR MILIEUBEWEGING

Het project Konsument & Huishouden bestaat in 1996 vijf jaar. Het doel: stimuleren van milieuvriendelijk koopgedrag bij consumenten. Tine Ansems is in die jaren projectleider en schrijft over het project in Brabant Natuurlijk!.

Uit Brabant Natuurlijk!, jrg. 18 / nr.3 / herfst 1996:

“Als consumenten meer te besteden hebben, kopen ze vooral ‘meer van hetzelfde’. Vooral de huishoudelijke bestedingen zijn explosief toegenomen. Sinds 1950 zijn de Nederlandse consumenten relatief minder gaan uitgeven aan voeding, kleding en schoenen. Overige consumptie en uitgaven aan woningen namen toe, evenals het energieverbruik. Het waterverbruik steeg van 50 liter in 1950 tot 120 liter per dag in 1990 en de hoeveelheid (ongescheiden) afval nam in deze periode toe van 150 tot 400 kilo per persoon per jaar.”

“TNO komt tot deze resultaten in haar rapport ‘Trendanalyse, Consumptie en Milieu’. Deze analyse is gemaakt in opdracht van het Ministerie van VROM en verscheen eind mei jl. Ondanks dat het bedrijfsleven milieubewuster bezig is, stijgt de belasting van het milieu omdat de toegenomen consumptie de effecten daarvan weer teniet doet. Uitschieters in negatieve zin zijn het autogebruik, het stroomverbruik, de voedingspatronen en de verwarming van de woning. Dit zijn ook meteen die aanslagen op het milieu die het moeilijkst te veranderen zijn. Volgens het TNO-rapport is het niet realistisch te verwachten, dat er bij consumenten grote gedragsveranderingen zullen plaatsvinden, zeker niet op de korte termijn. Vandaar dat volgens de onderzoekers maatregelen en activiteiten gericht op gedragsverandering meer de functie hebben van een bewustwordingsproces en creëren van een draagvlak bij de consument.”

Ommekeer

De actie ‘Geef ze van katoen’

“In de zeventiger jaren stond milieu alleen in de belangstelling van de ‘geitenwollen sokken’, De milieu-activisten luidden de alarmbel, maar deze werd genegeerd. In de tachtiger jaren vond een zekere ommekeer plaats en werd de milieubelasting door onze manier van leven wèl steeds meer gezien als een probleem. In ‘Zorgen voor Morgen’, het milieubeleidsplan van de regering, kwam deze zorg tot uiting. Kenmerkend is dat de milieuproblematiek niet werd geïsoleerd, maar juist werd gezien als samenhangend met alle terreinen van de samenleving. Uit onderzoek in opdracht van VROM in 1993 blijkt dat 34% van de consumenten milieuvriendelijk te noemen is, 45% milieu-onvriendelijk en 25% zit er tussenin. De gemiddelde Nederlander wil wel rekening houden met het milieu mits dat geld oplevert of mits er uitgebreide voorzieningen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de glasbak. Het publiek legt de verantwoordelijkheid voor een goed milieu vooral bij het bedrijfsleven en de landbouw. 70% is bereid om hogere prijzen te betalen en 55% wil wel wat extra’s doen voor een beter milieu.”

Eigen verantwoordelijkheid
“In ‘Zorgen voor Morgen’, het Nationaal Milieubeleidsplan, worden de verschillende actoren genoemd die een verantwoordelijkheid hebben om het tij te keren. Naast de landelijke, provinciale, en lokale overheden zijn dat met name ook het bedrijfsleven en de consumenten. Het zogenaamde ‘doelgroepenbeleid’ houdt in dat iedereen ook de eigen verantwoordelijkheid neemt. De middelen die de overheid hiervoor in handen heeft zijn, naast financiële en juridische mogelijkheden, voorlichting en educatie. De landelijke campagne ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ – de zogenaamde draaggolfcampagne – is een voorbeeld van het landelijke overheidsbeleid op dit terrein gericht op de consumenten. De t.v.-spotjes en de handen met de wereldbol zijn bij iedereen bekend.”

Milieuvriendelijk gedrag
“In navolging van het landelijke doelgroepenbeleid financieren diverse provincies sinds enkele jaren projecten die gericht zijn op gedragsverandering bij de consument. In eerste instantie betrof dat vooraf het stimuleren van afvalscheiding; al snel kwam ook afvalpreventie in beeld. Het wordt voor consumenten in de toekomst ook steeds interessanter om afval te voorkomen vanwege de stijgende kosten voor het verwijderen van afval. Zeker als de tariefdifferentiatie wordt ingevoerd, loont het aanleveren van minder afval. Hiermee wordt dan het middel ‘financiële prikkel’ ingezet om de hoeveelheid afval in te perken, in combinatie met het scheppen van mogelijkheden om afval gescheiden aan te leveren voor hergebruik.”

“Menselijk gedrag – dus ook milieugedrag – wordt altijd bepaald door drie factoren: de gelegenheid, de capaciteit en de motivatie. Als een van de drie ontbreekt gebeurt er niets. Als voorbeeld afvalscheiding: de consument krijgt van de overheid een of meerdere bakken om het afval apart in te doen. Daarnaast worden deze bakken wekelijks geleegd (gelegenheid). De consument weet wat hij/zij in welke bak moet doen en bovendien zijn de bakken redelijk gemakkelijk te hanteren (capaciteit). Berichten over wat er met het afval gebeurt, de mogelijkheid om gratis compost af te halen en de sociale controle van de buurt zorgen ervoor dat het met de motivatie wel goed zit.”

Zin en onzin
“Waar zijn dan consumentenacties georganiseerd door de milieu- en/of consumentenorganisaties nog goed voor? Welke meerwaarde hebben ze? Momenteel leven we in een overgangsfase en wel in de overgang van een consumptiemaatschappij naar een meer duurzame samenleving. In deze overgangsfase is niets vanzelfsprekend, alles is in beweging. Het is daarom voor veel consumenten niet meer duidelijk wanneer iets goed is en wanneer ze iets goed doen. De onduidelijkheid betreft zowel het uitvoeren van handelingen (moet ik blik scheiden van het overige afval?; is melk in een glazen fles beter dan in de kunststoffles?), als het kopen van producten (scharreleieren, katoenen luiers). Bovendien kan een op zich milieuvriendelijk product weer onnodig veel verpakt zijn. Weer andere producten scoren hoog als het gaat om milieuvriendelijke samenstelling, maar doen niet waar ze voor bedoeld zijn (b.v. wasmiddelen). Goede, onpartijdige informatie is daarom belangrijk. Daarmee geef je mensen houvast. Consumentenacties kunnen daar in voorzien. Voorwaarde is wel dat ze duidelijke informatie geven, laagdrempelig zijn, een positieve uitstraling hebben en een alternatief bieden.”

“Landelijke voorbeelden zijn de actie ‘Gifpieper’ van Vereniging Milieudefensie en de promotie van de ecobloembollen. In Brabant hebben we voorbeelden als de actie ‘Geef ze van katoen’, die het gebruik van textiel-luiers promoot, ‘Laat je niet inpakken’, de campagne tegen overbodige verpakkingen, de stickeractie tegen ongewenst reclamedrukwerk en ‘Blikvanger’, de scholierencampagne tegen drankblikjes. Verder vallen ook de acties die de bekendheid vergroten van producten met Milieukeur hieronder en ook de zogenaamde boerenmarkten waar ecologische producten worden aangeboden voorzien duidelijk in een behoefte. Consumentenacties zullen dus altijd gericht zijn op de mogelijkheden om aan het gewenste gedrag te voldoen; de acties zullen consumenten daartoe moeten motiveren en bovendien moeten consumenten de actieve kennis vergroten zodat ze weten wat ze moeten doen. Heel belangrijk is ook om na afloop van de actie bekend te maken wat het heeft opgeleverd. Ook het Ministerie van VROM past dat principe toe in de vervolgcampagne ‘Van het een komt het ander.'”

Neveneffecten

Een bus met daarop de landelijke campagne ‘Een beter milieu begint bij jezelf’

“In eerste instantie zijn de consumentenacties bedoeld om de consument te informeren, met daarbij in het achterhoofd dat kennis de eerste stap is naar gedragsverandering.”

“Een belangrijk neveneffect van deze consumentenvoorlichting is dat er een ‘kritische massa’ ontstaat, die inderdaad milieubewuster boodschappen gaat doen, die vragen stelt, aan acties deelneemt en voor ingezonden brieven in kranten zorgt. Dit aantal mensen is relatief klein, maar heeft toch een behoorlijke uitstraling, omdat er bijvoorbeeld vaak over gepubliceerd wordt. Daarmee ontstaat een andere toonzetting, want niemand kan nu nog zeggen geen weet te hebben van milieuproblemen.”

“Het bedrijfsleven is daar gevoelig voor en gaat kritischer naar de eigen producten kijken, want de klant is wispelturig en de concurrentie groot. Vaak levert dit positieve milieu-effecten op. Een voorbeeld ter illustratie: Konsument & Huishouden hield twee jaar geleden, samen met de leden van de Brabantse vrouwenorganisaties, een campagne tegen overbodige verpakkingen. Hieraan deden ruim 5.000 leden mee en het resultaat was een Top-10 van overbodige verpakkingen. Deze werd aan het Nederlands Verpakkingscentrum – de overkoepelende organisatie van de verpakkers aangeboden en het gevolg hiervan was dat er een klankbordgroep werd samengesteld van vertegenwoordigers van een aantal belangrijke producenten van verpakkingen, milieu- en consumentenorganisaties, om na te gaan waar mogelijkheden liggen voor verbetering. Niet alleen om de hoeveelheid te verminderen, maar om ook kwalitatieve verbeteringen te realiseren.”

“Uit effectmetingen van consumentenacties blijkt ook dat deze acties bijdragen aan het alert houden van de consument en deze prikkelen tot het volhouden van goed milieugedrag.”

Vinger aan de pols
“Kortom het blijft noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden, signalen af te geven. mee te denken over veranderingen, Consumentenacties zijn hiervoor een belangrijk middel.”

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Tijdlijn Brabantse Milieufederatie

2010

Op initiatief van duizenden Brabanders is er in 2010 in Provinciale Staten serieus gesproken over de toekomst van de intensieve...

2009

Energie- en geldbesparing staat al jaren bij de Brabantse Milieufederatie hoog op de agenda. Zo wordt de Casimir Milieuprijs 2009...

2008

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2007

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2006

Brabantse gemeenten kunnen veel doen om duurzaamheid te stimuleren en natuur en landschap te beschermen. Om gemeenten te motiveren, reikt...

2005

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Om lichtvervuiling en lichthinder aan te pakken, lanceren de Natuur...

2004

Vanaf de oprichting in 1972 is het voor de Brabantse Milieufederatie belangrijk om Brabanders te informeren over natuur, milieu en...

2003

Natuur beleven, gebruiken én beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden; het netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. In...

2002

In 2002 organiseert de Brabantse Milieufederatie (BMF) een fotowedstrijd met als titel ‘De Meijerij in de kijker’. Het doel is...

2001

Het kabinet presenteert rond de eeuwwisseling de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is een schrikbeeld voor de milieubeweging. Het plan...

2000

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1999

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1998

Het is in 1998 voor het eerst dat alle inwoners van Brabant een stem mogen uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen. Om...

1997

De Warandelezing wordt in 2022 voor de 25e keer uitgesproken. Jan Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking, is op 20 november 1997...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

Efficiënt openbaar vervoer is voor het milieu erg belangrijk. De BMF is dan ook voorstander van goede treinverbindingen, maar niet...

1993

Het beschermen van biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van het werk van de Brabantse Milieufederatie. Zonder flora en fauna staat...

1992

In 2016 komt er een verbod op gratis plastic tasjes in de winkel. Zo’n honderd Brabantse milieugroepen houden zich echter...

1991

Watersport, motorcross en golf. Zomaar wat voorbeelden van recreatie die, alhoewel natuurlijk een leuk tijdverdrijf, helaas ook een negatieve invloed...

1990

Zure regen vormt eind jaren ’80 een groot probleem in de Peelregio door de intensieve veehouderij. Om aandacht te vragen...

1989

In 1989 worden in Brabant de eerste stappen gezet met het collectief opwekken van groene energie. De aandacht is gericht...

1988

In de jaren ’80 komt er meer en meer aandacht voor bodemvervuiling in Nederland. Met name het schandaal in het...

1987

1987 vormt een belangrijk jaar voor de milieubeweging. Het is het eerste Europees milieujaar en tevens het jaar waarin in...

1986

‘Golfbanen overspoelen Brabant’, kopt de Volkskrant in de jaren ’80. “Er komt op het moment zowat elke week een nieuw...

1985

Het milieu krijgt in de jaren ’80 steeds meer aandacht, met name door de zichtbare effecten van zure regen. Ook...

1984

Als eerste ‘directeur’ draagt Peter von Meijenfeldt in 1984 het stokje over aan Paul van Poppel. Paul blijft tot 2004...

1983

De landbouw ziet er in de jaren ‘80 drastisch anders uit dan twee generaties daarvoor. De veestapel groeit en groeit,...

1982

De Brabantse Milieufederatie bestaat 10 jaar in 1982. Na een decennium jaar is het aantal milieugroeperingen in Brabant fors gestegen....

1981

Afvalscheiding is tegenwoordig een automatisme in ieder huishouden, maar in 1981 was dat wel anders. De Brabantse Milieufederatie moest het...

1980

Geluidsoverlast is een thema waar de BMF in haar eerste jaren ook veel bezig mee bezig is. En nog steeds...

1979

In 1979 krijgen natuurbeschermers een belangrijk instrument in handen: de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn, destijds ingesteld voor...

1978

Alhoewel het 5-jarig bestaan van de BMF in 1977 een feit is, viert de stichting haar lustrum pas in 1978....

1977

In het Brabantse landschap zijn kronkelende beken van oudsher een karakteristiek element. Maar in de tweede helft van de 20e...

1976

Gezond, schoon en voldoende water is belangrijk voor mensen, maar ook voor de flora en fauna die Brabant rijk is....

1975

De Brabantse Milieufederatie lanceert in 1975 een eigen tijdschrift onder de titel ‘Brabants Milieu, let op uw saeck’. Het is...

1974

1974 is het jaar waarin Nederland de WK-finale tegen West-Duitsland verliest, ABBA het Eurovisiesongfestival wint en er is veel onrust...

1973

In 1973 start Peter von Meijenfeldt als eerste coördinator bij de BMF. Bestuursleden verzetten in die tijd het werk bij...

1972

De BMF maakt zich al 50 jaar sterk voor een mooi en duurzaam Brabant. In 1972 werd ‘Stichting Brabantse Milieufederatie’...

50 JAAR GROENE VRIJWILLIGERS
Wat betekent natuur- en milieubescherming voor jou?