2000: Introductie Kaderrichtlijn Water

2000: Introductie Kaderrichtlijn Water

Voldoende schoon en gezond water is belangrijk voor planten en dieren. Maar het is ook de basis voor drinkwater, de landbouw en de industrie. Om de kwaliteit van ons water te waarborgen, wordt in 2000 de Kaderrichtlijn Water geïntroduceerd. Deze Europese richtlijn verplicht Nederland en andere landen om te zorgen voor goede waterkwaliteit in alle Europese wateren.

50 JAAR MILIEUBEWEGING

Nederland heeft met de andere landen van de Europese Unie afspraken gemaakt om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. En dat is ook broodnodig.

Grensoverschrijdende samenwerking is voor water van groot belang, omdat water zich (net als lucht) niet houdt aan landsgrenzen. Voorkomen moet worden dat de verontreiniging die is veroorzaakt door het ene land een probleem gaat vormen voor een ander land.

Richtlijn 2000/60/EG

De Kaderrichtlijn Water (officieel ‘Richtlijn 2000/60/EG — kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid‘) eist dat lidstaten uiterlijk in 2027 – dat was eerder nog 2015 – zorgen dat rivieren, meren en grondwater in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is.

Zo stelt de richtlijn concrete eisen aan de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Daarnaast zijn er eisen aan de hoeveelheid en chemische kwaliteit van grondwater. Ook zijn er aparte afspraken over beschermde gebieden, zoals Europees beschermde natuurgebieden; Natura 2000-gebieden. Het gaat dan specifiek om:

  • de bescherming van alle soorten water (oppervlaktewater, grondwater, binnenwateren en overgangswater);
  • het herstel van de ecosystemen in en rond waterlichamen;
  • de vermindering van vervuiling in waterlichamen;
  • de garantie voor duurzaam watergebruik door particulieren en bedrijven.

In Nederland is de KRW omgezet in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De rijksoverheid werkt hierbij samen met provincies, waterschappen en gemeenten. Maar uiteindelijk is de minister van Infrastructuur en Waterstaat eindverantwoordelijk (‘systeemverantwoordelijk’) om te zorgen dat Nederland voldoet aan de richtlijn.

Gezonde, schone wateren

Waterkwaliteit is niet iets dat in Europa pas belangrijk werd met de introductie van de Kaderrichtlijn Water. Al voor de eeuwwisseling waren er richtlijnen die (indirect) invloed hebben op de waterkwaliteit. De KRW voegt een groot aantal van deze richtlijnen samen. Zoals de Nitraatrichtlijn, de Zwemwaterrichtlijn, de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Richtlijn Milieukwaliteitseisen Gevaarlijke Stoffen Oppervlaktewateren, en de Richtlijn Behandeling Stedelijk Afvalwater.

Hoewel de waterkwaliteit sinds de jaren ’70 is verbeterd, is de hoeveelheid mest in het water sinds 2017 toegenomen. Met als gevolg dat onze onderwaterecosystemen worden aangetast. Water vertroebelt, waterplanten verdwijnen en water kan zelfs zuurstofarm of -loos worden met vissterfte tot gevolg. En dat terwijl we in 2027 moeten zorgen voor gezonde, schone wateren.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Tijdlijn Brabantse Milieufederatie

2010

Op initiatief van duizenden Brabanders is er in 2010 in Provinciale Staten serieus gesproken over de toekomst van de intensieve...

2009

Energie- en geldbesparing staat al jaren bij de Brabantse Milieufederatie hoog op de agenda. Zo wordt de Casimir Milieuprijs 2009...

2008

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2007

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2006

Brabantse gemeenten kunnen veel doen om duurzaamheid te stimuleren en natuur en landschap te beschermen. Om gemeenten te motiveren, reikt...

2005

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Om lichtvervuiling en lichthinder aan te pakken, lanceren de Natuur...

2004

Vanaf de oprichting in 1972 is het voor de Brabantse Milieufederatie belangrijk om Brabanders te informeren over natuur, milieu en...

2003

Natuur beleven, gebruiken én beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden; het netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. In...

2002

In 2002 organiseert de Brabantse Milieufederatie (BMF) een fotowedstrijd met als titel ‘De Meijerij in de kijker’. Het doel is...

2001

Het kabinet presenteert rond de eeuwwisseling de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is een schrikbeeld voor de milieubeweging. Het plan...

2000

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1999

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1998

Het is in 1998 voor het eerst dat alle inwoners van Brabant een stem mogen uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen. Om...

1997

De Warandelezing wordt in 2022 voor de 25e keer uitgesproken. Jan Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking, is op 20 november 1997...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

Efficiënt openbaar vervoer is voor het milieu erg belangrijk. De BMF is dan ook voorstander van goede treinverbindingen, maar niet...

1993

Het beschermen van biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van het werk van de Brabantse Milieufederatie. Zonder flora en fauna staat...

1992

In 2016 komt er een verbod op gratis plastic tasjes in de winkel. Zo’n honderd Brabantse milieugroepen houden zich echter...

1991

Watersport, motorcross en golf. Zomaar wat voorbeelden van recreatie die, alhoewel natuurlijk een leuk tijdverdrijf, helaas ook een negatieve invloed...

1990

Zure regen vormt eind jaren ’80 een groot probleem in de Peelregio door de intensieve veehouderij. Om aandacht te vragen...

1989

In 1989 worden in Brabant de eerste stappen gezet met het collectief opwekken van groene energie. De aandacht is gericht...

1988

In de jaren ’80 komt er meer en meer aandacht voor bodemvervuiling in Nederland. Met name het schandaal in het...

1987

1987 vormt een belangrijk jaar voor de milieubeweging. Het is het eerste Europees milieujaar en tevens het jaar waarin in...

1986

‘Golfbanen overspoelen Brabant’, kopt de Volkskrant in de jaren ’80. “Er komt op het moment zowat elke week een nieuw...

1985

Het milieu krijgt in de jaren ’80 steeds meer aandacht, met name door de zichtbare effecten van zure regen. Ook...

1984

Als eerste ‘directeur’ draagt Peter von Meijenfeldt in 1984 het stokje over aan Paul van Poppel. Paul blijft tot 2004...

1983

De landbouw ziet er in de jaren ‘80 drastisch anders uit dan twee generaties daarvoor. De veestapel groeit en groeit,...

1982

De Brabantse Milieufederatie bestaat 10 jaar in 1982. Na een decennium jaar is het aantal milieugroeperingen in Brabant fors gestegen....

1981

Afvalscheiding is tegenwoordig een automatisme in ieder huishouden, maar in 1981 was dat wel anders. De Brabantse Milieufederatie moest het...

1980

Geluidsoverlast is een thema waar de BMF in haar eerste jaren ook veel bezig mee bezig is. En nog steeds...

1979

In 1979 krijgen natuurbeschermers een belangrijk instrument in handen: de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn, destijds ingesteld voor...

1978

Alhoewel het 5-jarig bestaan van de BMF in 1977 een feit is, viert de stichting haar lustrum pas in 1978....

1977

In het Brabantse landschap zijn kronkelende beken van oudsher een karakteristiek element. Maar in de tweede helft van de 20e...

1976

Gezond, schoon en voldoende water is belangrijk voor mensen, maar ook voor de flora en fauna die Brabant rijk is....

1975

De Brabantse Milieufederatie lanceert in 1975 een eigen tijdschrift onder de titel ‘Brabants Milieu, let op uw saeck’. Het is...

1974

1974 is het jaar waarin Nederland de WK-finale tegen West-Duitsland verliest, ABBA het Eurovisiesongfestival wint en er is veel onrust...

1973

In 1973 start Peter von Meijenfeldt als eerste coördinator bij de BMF. Bestuursleden verzetten in die tijd het werk bij...

1972

De BMF maakt zich al 50 jaar sterk voor een mooi en duurzaam Brabant. In 1972 werd ‘Stichting Brabantse Milieufederatie’...

50 JAAR GROENE VRIJWILLIGERS
Wat betekent natuur- en milieubescherming voor jou?